Charakteristika školního vzdělávacího programu

13. 09. 2017

Inovace k 1.9.2014

    Školní vzdělávací program pro předškolní děti Mateřské školy Louny,Čs.armády 2371 je náš vlastní program.

V tomto školním roce má každá učitelka vytvořený svůj vlastní program,který

vychází z Rámcového vzdělávacího programu a společné téma:

„ Hrajeme si celý rok“

Každá učitelka si rozpracovala pod svým názvem svůj třídní vzdělávací program:

První ročník- učitelka Marie Kurková,Soňa Kurková

Třetí ročník – učitelka Pavlína Zabloudilová,Bc.Zuzana Leličová

Druhý ročník – učitelka Jitka Nehybová DiS,Olga Kovaříková

ŠVP tím umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně,tvořivě,uskutečňovat své nápady a uplatnit své odborné způsobilosti a poznatky nabyté z různých školeních a seminářů.Je určen nejen pedagogickým pracovnicím ,ale i rodičům,dětem a ostatním zaměstnancům školy.

Cílem z RVP je rozvíjet děti ve třech oblastech.V oblasti psychické,fyzické a sociální.Děti na konci svého předškolního období by měly být jedinečnou a relativně samostatnou osobností,schopnou zvládat,pokud možno aktivně a s osobním uspokojením,takové nároky života,které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty,které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Hlavním záměrem  v mateřské škole je respektovat individuální zvláštnosti dětí,vycházet z jejich přirozených potřeb,zajistit harmonický rozvoj schopností dítěte,vést děti ke vzájemné toleranci,ohleduplnosti a respektu.

Rozvíjet osobnost samostatného sebevědomého dítěte,schopného spolupracovat a komunikovat,podporovat zdravý vývoj s přiměřenou pohybovou aktivitou.

.Základem a smyslem práce v MŠ je především dopřát dětem pohodu,radost,možnost být v kontaktu s vrstevníky,rozvíjet sociální cítění,učit se žít v kolektivu,navázat na rodinnou výchovu a umožnit dětem šťastné dětství,bohaté na příjemné citové prožitky.

Chceme mít na paměti,že jedině dítě spokojené a šťastné je schopné se vzdělávat a přijímat nové informace ,hlavní zásady,principy,metody a formy práce:

 • Mateřská škola bude příjemným prostředím,ve kterém budou děti rády trávit chvíle odloučení od rodičů
 • Aby naše škola byla místem bezpečí pro každé dítě,aby se dítě nebálo vyjádřit své pocity a přání
 • Aby v MŠ byla pohoda,která příjemně působí na děti ve všech oblastech
 • Aby vztah mezi učitelkami a rodiči byl otevřený,upřímný,vstřícný,plný vzájemného naslouchání a mezi kolektivem panovala příjemná pracovní atmosféra
 • Vytvářet podmínky k rozvoji tělesného i duševního zdraví,rozvíjet návyky zdravého životního stylu
 • Vycházet z individuálních potřeb a zájmů dětí,reagovat na nahodilé situace,prostřednictvím prožitků vzbuzovat touhu po poznání a obohacovat jej.,podporovat dětskou zvídavost,potřebu objevovat
 • Podporovat radost dítěte z učení
 • Budeme se snažit poskytovat takové vzory chování a postojů,které jsou k nápodobě a přejímání vhodné
 • Rozvíjení sociální interakci,empatii,respektovat multikulturní společnosti
 • Formou stálé evaluace zkvalitňovat pedagogickou práci
 • Podporovat u dětí kamarádství
 •  Výtvarné,dramatické,hudební a hlavně pohybové činnosti,na které dáváme důraz,každý den ranní pohyb,zařazovat netradiční nářadí a náčiní,předcházíme tím obezitě a snažíme se vypěstovat u dětí návyk na pohyb
 • Na logopedickou prevenci
 • Uplatňovat aktivity spontánní i řízené a dbát na jejich vyváženost(u dětí z třetího ročníku může někdy řízená v určitých činnostech převládat – hudební,tělovýchovný/
 • Vzdělávání bude probíhat formou vzdělávací nabídky a záleží na individuální volbě a aktivitě dítěte
 • Spolupráce s rodiči
 • Tradice MŠ a slavnosti

 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích,které se v průběhu dne vyskytnou,vzájemně s prováženým poměrem spontánních a řízených činností.Vzdělání má především probíhat formou hry,zábavy,zajímavých činností pro děti.Při didakticky cílených činnostech pedagog naplňuje vzdělávací cíle formou záměrného spontánního učení,je založeno na smyslovém,prožitkovém a kooperativním učení,hrou a to zpravidla v malých skupinách a individuálně..Vše probíhá formou nabídky.

Vzdělávání probíhá formou integrovaných bloků.Obsah těchto bloků vychází ze života dětí,zájmů,ročních období,tradic.Pro děti s odkladem školní docházky máme vytvořeny individuální plány,které vychází z podnětů z vyšetření z PPP.Ve vzdělávání nabízíme i další aktivity a to formou rozšiřujících nabídek,které vedou paní učitelky.

Výtvarný kroužek,hudební .Máme také ekologickou výchovu.Výuka anglického jazyka probíhá formou odpoledních činností,které zajišťuje učitelka anglického jazyka .Máme také doplňkové akce,které se organizují v průběhu školního roku.

Tradice – Mikuláš,vánoce,karneval,čarodějnice

Tvořivé dílny – děti a rodiče,jaro,vánoce

Akce pro rodiče a děti – drakiáda,besídky,akce na školní zahradě – společná cvičení,výlet na kole,jízda na koleč.bruslích,muzeum

Kultura- divadly,hudební pořady,kino – dle nabídek

Výlety – zoo,výlety do lesa,zámky,pěší výlety do okolí

Exkurze- hasiči,obchody,knihovna,ZŠ,

 

 

Snažíme se ,aby u nás byly děti šťastné a spokojené,a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce,vzájemné důvěry a otevřenosti.